Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Każda firma wytwarza odpady, które musi przekazywać upoważnionym do ich odbioru instytucjom. Warto wiedzieć, kto ma prawo do zbierania i przetwarzania odpadów oraz jakie zezwolenia należy uzyskać, aby móc gospodarować odpadami.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów

Każda firma wytwarza odpady, które musi przekazywać upoważnionym do ich odbioru instytucjom. Warto wiedzieć, kto ma prawo do zbierania i przetwarzania odpadów oraz jakie zezwolenia należy uzyskać, aby móc gospodarować odpadami.

Odpady to według definicji zawartej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. każda substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do którego pozbycia się jest zobowiązany. Odpady klasyfikuje się, uwzględniając źródło ich powstawania, właściwości oraz poszczególne składniki wpływające na to, że stają się odpadami niebezpiecznymi. Każdy, kto zbiera i przetwarza odpady, musi uzyskać konieczne zezwolenie. Tak wygląda teoria.

Zbieranie lub magazynowanie odpadów

Czym tak naprawdę jest zbieranie odpadów? To gromadzenie ich przed transportem, sortowanie oraz tymczasowe przechowywanie, czyli wszystkie te czynności, które wykonuje się, zanim dojdzie do ich ewentualnego przetworzenia.

Natomiast czasowe magazynowanie odpadów może mieć różne formy. Pierwsza to wstępne magazynowanie przez ich wytwórcę, druga – tymczasowe magazynowanie przez firmę prowadzącą zbieranie odpadów, trzecia – magazynowanie przez prowadzącego ich przetwarzanie. Każdy może przetrzymywać odpady do roku, jeśli zostaną przekazane na składowisko lub do 3 lat w innych sytuacjach.

Przetwarzanie odpadów

Bardziej oczywistym wydaje się wyjaśnienie, czym jest przetwarzanie odpadów. Na przetwarzanie składa się zarówno odzysk, jak i unieszkodliwianie. Odzysk oznacza tutaj proces, dzięki któremu odpady staną się ponownie użyteczne. Przeważnie obejmuje to naprawę, czyszczenie albo sprawdzenie danych produktów.

Kwestie prawne

Już wiadomo, że aby zbierać lub przetwarzać odpady, należy uzyskać zezwolenie. Zezwolenie może wydać regionalny dyrektor ochrony środowiska – jeśli dotyczy to terenów zamkniętych, marszałek województwa lub starosta. Dokument ten otrzymuje się dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli. Każda firma, która wytwarza odpady, może zlecić gospodarowanie nimi wyłącznie podmiotom mającym właściwe zezwolenie lub koncesję, lub wpis do rejestru BDO, chyba, że działalność tego nie wymaga.

Odpady – katalizatory

Kwestia gospodarowania odpadami w postaci zużytych katalizatorów wygląda tak samo – tu również, aby móc je przetwarzać, zbierać, magazynować, a nawet transportować, należy mieć odpowiednie zezwolenia, o czym już kiedyś pisaliśmy na blogu. Ważne, żeby w każdej kwestii związanej z odpadami korzystać z usług profesjonalnych firm.