Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak
ciągnik siodłowy z naczepą

Wymagania dotyczące przewozu drogowego odpadów

W lutym pisaliśmy o nowych obowiązkach podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami, związanych z wprowadzeniem systemu monitorowania przewozu drogowego odpadów o nazwie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

Dziś chcemy przybliżyć Wam przepisy związane z przewozem drogowym odpadów, regulowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Do przygotowania artykułu skłoniła nas sytuacja jaka niedawno spotkała jednego z naszych klientów, w czasie gdy wiózł do naszej siedziby zużyte katalizatory (odpady o kodzie 16 08 01).

Podczas kontroli wykonanej przez służby celno-skarbowe z małopolskiego urzędu (MOP w Balicach), stwierdzono jedno naruszenie, które niestety okazało się dość kosztowne dla naszego dostawcy.

Przyjrzyjmy się zatem wystawionym tego dnia dokumentom.

 

Z załącznika do protokołu z dnia 22 czerwca 2022, wynika, że naruszony został przepis regulowany przez Art. 92a ust.1 Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. (załącznik nr.3 l.p. 4.8). Chodzi tu mianowicie o “Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”.

Kara za stwierdzone naruszenie wyniosła 10 000 zł, a naszego klienta czeka dalsze postępowanie, prowadzone przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy.

Przyjrzyjmy się przepisom, które tego dnia zostały złamane.

Art. 92a ust.1 Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. mówi:

Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie, z tym że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 złotych do 40 000 złotych za każde naruszenie.”

Załącznik nr. 3 punkt 4.8 ustawy o Transporcie Drogowym,  stanowi natomiast:

4.8. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

O jakie dokładnie przepisy chodzi? Tu już musimy odwołać się do innego dokumentu – Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 24 ust. 7, który przytoczono, mówi:

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Konieczne jest zatem odszukanie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742, akt obowiązujący).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

Przepisy te nie dotyczą jednak odpadów stanowiących towary niebezpieczne (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Jaka praktyczna wiedza wynika z omawianego rozporządzenia?

  • Dozwolone jest transportowanie odpadów niebezpiecznych wraz z innymi, pod warunkiem, że nie będą miały one ze sobą kontaktu.
  • Poszczególne rodzaje odpadów nie mogą ulec zmieszaniu, z wyjątkiem sytuacji, w której strumień zmieszanych odpadów jest kierowany do przetworzenia w tym samym procesie.
  • Podmiot organizujący transport odpadów musi zadbać o to, by nie rozprzestrzeniły się one poza środek transportu (wysypanie, pylenie, wyciek) a także by ograniczyć do minimum uciążliwość zapachową przewozu.
  • Należy ograniczyć do minimum możliwość oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady.
  • Konieczne jest zabezpieczenie odpadów przed ich przemieszczeniem w trakcie przewozu.
  • W sytuacji gdy dochodzi do zmiany rodzaju transportowanych odpadów przez dany środek transportu, należy zadbać o to, by nie pozostały w nim pozostałości po uprzednio realizowanym transporcie (chyba, że nie wpłyną one negatywnie na przewożone w danym momencie odpady i nie zagrożą środowisku lub zdrowiu człowieka).
  • Podczas przewozu odpadów, konieczne jest posiadanie dokumentów, które potwierdzają rodzaj transportowanych odpadów i zawierają dane podmiotu, który zlecił transport. Takim dokumentem jest: karta przekazania odpadów (Zobacz także artykuł: POTWIERDZENIE WYSTAWIENIA KPO PODCZAS TRANSPORTU), art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, faktura sprzedaży towarów, podstawowa charakterystyka odpadów (art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów (zał. IB lub VII  do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów) lub inny dokument, który potwierdziłby rodzaj przewożonych odpadów  oraz dane podmiotu zlecającego (gdy podmiot transportujący nie posiada pozostałych dokumentów).

Dochodzimy wreszcie do przepisów, które zostały naruszone przez naszego klienta – chodzi tu o paragraf dziewiąty, określający odpowiednie oznaczenie środka transportu odpadów, stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów.

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów powinny być oznaczone tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Wymiar tablicy i napisu można zmniejszyć do rozmiarów określonych w rozporządzeniu (300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości oraz wysokość napisu “ODPADY” do minimum 80 mm szerokości i szerokości linii do minimum 12 mm.), jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o ww. wymiarach.

W przypadku transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania opisaną wyżej tablicą, będzie można oznakować środki transportu tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm – TEGO OZNACZENIA ZABRAKŁO naszemu klientowi. Za brak tablicy z literą “A” w widocznym miejscu, zapłacił aż 10 000 zł! Czy to dużo? Ocenę pozostawiamy Wam 😉

Tablicę należy umieścić w widocznym miejscu, z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Powinno być ono czytelne i trwałe oraz odporne na warunki atmosferyczne.

Wzory obu oznakowań określają załączniki do rozporządzenia:

Przepisy dotyczące posiadania wspomnianych wyżej dokumentów, a także oznakowania środków transportu odpadów nie dotyczą nas, jeśli:

1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ewidencji tej nie muszą prowadzić m.in. wytwórcy odpadów komunalnych, a także osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami); Zobacz także artykuł: NOWE SANKCJE ZA BRAK WPISY DO REJESTRU BDO.

2) realizujemy transport odpadów innych niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Warto w tym miejscu przytoczyć także pozostałe punkty wymienione w załączniku Nr. 3 Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r, który określa także pozostałe naruszenia przepisów w przewozie drogowym odpadów:

4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów,
w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwoleni
e -zagrożone karą pieniężną w wysokości 3000 zł.

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach – zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł.

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wymaganego zezwolenia
– zagrożone karą pieniężną w wysokości 5000 zł.

4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia – zagrożone karą pieniężną w wysokości 12000 zł.

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia -zagrożone karą pieniężną w wysokości 12000 zł.

4.7. Wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

4.8. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

4.9. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne – zagrożone karą w wysokości 10000 zł.

4.10. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

4.11. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu oraz nieograniczający do minimum uciążliwości zapachowej – zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 zł.

4.12. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób nieograniczający oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi – zagrożone karą w wysokości 10000 zł.

4.13. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób niezabezpieczający przed przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników lub worków – zagrożone karą w wysokości 10000 zł.

Nieznajomość przepisów obowiązujących na terenie kraju, do którego przyjeżdżamy nie zwalnia nas niestety z odpowiedzialności i poniesienia ewentualnych konsekwencji. Czasem niedopełnienie któregoś z przepisów nie wynika z niewiedzy, a po prostu ze zwykłego rozkojarzenia czy zmęczenia. Jak widać, warto mieć się na baczności – kary są bardzo dotkliwe. Mamy nadzieję, że dobrze znacie przepisy, które tu przytoczyliśmy i dla większości artykuł będzie stanowił przypomnienie 🙂

Zapraszamy do obserwowania naszej strony!