Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Regulamin konkursu “Fury okiem Krzycha”

REGULAMIN KONKURSU “Fury okiem Krzycha”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą  (dalej: “Fury okiem Krzycha”).
 3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Dariusz Seremak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DS Auto Sp. Z o.o.” z siedzibą w Trzebini przy ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282243187 (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs przeprowadzany jest na kanale Tik-tokowym Krzysztofa Gancarczyka -“Fury okiem Krzycha” pod adresem: https://www.tiktok.com/@fury_okiem_krzycha  (dalej: „Strona konkursowa”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 01.07.2024 r. do dnia 12.07.2024 r. do godziny 10:00. Wyniki zostaną podane do wiadomości w środę, 15.07.2024 r.
 7. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
 9. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 10. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zadanie Konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
 • 2

DEFINICJE

 1. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w §3 ust. 1. Regulaminu
 2. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja, zgodnie z §4 Regulaminu, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu.
 3. Czas trwania Konkursu – okres, który jest liczony od dnia 01.07.2024 r. do dnia 12.07.2024 r. do godziny 10:00.
 4. Zadanie konkursowe – zadanie określone dla Uczestników w trakcie trwania Konkursu, szczegółowo opisane w §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zwycięzca – Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda w ramach Konkursu.
 6. Nagrody – nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zgodnie z §6 Regulaminu.
 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnik podczas trwania Konkursu spełnia ponadto następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu. Jednym z działań niezgodnych z regulaminem jest edycja komentarza (wpisu) po jego opublikowaniu.

 • 4

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej: „Komisja konkursowa”).
 2. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Komisja dokona weryfikacji czy Zgłoszenie konkursowe spełnia wymagania, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w §5 Regulaminu.
 • 5
  ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. posiadać własny profil na portalu Tik-tok,
  2. spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 powyżej.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez:
  1. wykonanie zadania konkursowego – publikację odpowiedzi w komentarzu pod filmikiem konkursowym: wskazanie modelu samochodu, o którym ma zostać nagrany jeden z kolejnych filmików na kanale https://www.tiktok.com/@fury_okiem_krzycha. Warunkiem poprawnie udzielonej odpowiedzi jest wskazanie modelu samochodu, który dotychczas nie był analizowany na kanale https://www.tiktok.com/@fury_okiem_krzycha.
  2. wygrywa ten Uczestnik, który spełni powyższe warunki i jednocześnie uzyska najwięcej polubień pod swoim komentarzem.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze Zgłoszeniem konkursowym. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania go Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Zakaz edycji komentarzy.
 5.  Jeśli uczestnik poda kilka rozwiązań, pod uwagę zostanie wzięty pierwszy komentarz.
 6. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: jmajcherczyk@unimetalrecycling.pl

 

 • 6

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • klocki LEGO 10295 ICONS Porsche 911, 1258 elementów o wartości 699 zł brutto.
 1. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz.
 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 2. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:
  1. odmówi przyjęcia Nagrody,
  2. kontakt z Uczestnikiem (Zwycięzcą) nie będzie możliwy,
  3. Nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora,
  4. zostanie udowodnione, że Uczestnik naruszył którekolwiek z postanowień Regulaminu;
 4. W przypadkach, o których mowa w ustępie powyżej, Organizator jest uprawniony do wydania Nagrody kolejnej uprawnionej osobie, która spełniła wymogi Regulaminu.
 5. O wygranej Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Tik-tok, na kanale https://www.tiktok.com/@fury_okiem_krzycha do dnia 15.07.2024 r.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 6. Zwycięzcy Konkursu odbierają Nagrody w siedzibie firmy Organizatora, tj. ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia lub w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie ustalonym z pracownikiem Organizatora po ogłoszeniu wyników konkursu – wysyłka wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 • 7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Seremak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DS Auto Sp. Z o.o.” z siedzibą w Trzebini przy ul. Tuwima 21, 32-540 Trzebinia, NIP:
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: jmajcherczyk@unimetalrecycling.pl l lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej, z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. W związku z uczestnictwem w Konkursie możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres email/adres IP, dodatkowo w przypadku przesłania Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek Uczestnika lub osób trzecich: wizerunek Uczestnika lub takich osób trzecich utrwalony w Zadaniu Konkursowym.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. uczestnictwa w Konkursie marketingowym;
  2. wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu;
  3. obsługi wydania Nagród oraz zgłaszanych reklamacji;
  4. utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. Wobec organizowania konkursu na portalu Facebook transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań marketingowych. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 8. Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2 powyżej. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wykonanie Zadania Konkursowego.
 10. W przypadku Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Wysyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał osobom trzecim, których wizerunek jest utrwalony w Zadaniu Konkursowym informacje o przetwarzaniu ich danych oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku w Zadaniu Konkursowym.
 11. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów.
 12. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku). Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 14. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez przesłanie stosownego oświadczenie na adres e-mail: jmajcherczyk@unimetalrecycling.pl  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 • 8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści, do których Uczestnik posiada majątkowe prawa autorskie. Organizator upoważniony jest do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium posiadania przez Uczestnika majątkowych praw autorskich. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – treści.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 5. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.
 6. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. wielokrotne publiczne wystawienie,
  5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, publikacji w prasie branżowej,
  8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
  9. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Zadania konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 1. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 2. Jeżeli Zadanie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób, w zakresie opisanym w Regulaminie.
 3. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz przystąpienia do Konkursu, Uczestnik udziela, Organizatorowi zgody na wielokrotne wykorzystywanie swojego wizerunku w ramach swojego udziału w Konkursie oraz wszystkich związanych z nim czynności.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie wizerunku Uczestnika na wszelkiego rodzaju materiałach i nośnikach, zwielokrotnianie go wszystkimi dostępnymi technikami, wprowadzania do pamięci komputerów i do sieci Internet, publikowanie we wszystkich możliwych środkach przekazu oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Organizatora oraz jednostek z nim powiązanych i współpracujących w tym, między innymi, w zakresie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej.
 5. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 6. Niniejszym Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania jego wizerunku zgodnie z oświadczeniem powyżej.
 • 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ 30 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Reklamacja powinna być́ przesłana na adres e-mail: jmajcherczyk@unimetalrecycling.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej drogą e-mailową.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://katalizatorychrzanow.pl
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania Konkursu lub do jego odwołania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.