Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Korzyści stosowania split payment i sprzedaży zużytych katalizatorów na fakturę

Mechanizm podzielonej płatności, tzw. “Split payment” (MPP) funkcjonuje w naszym kraju od 3 lat. Początkowo dotyczył przedsiębiorstw działających w określonych branżach. Od 1 lipca 2020 r. na skutek nowelizacji ustawy stał się jednak obowiązkiem wszystkich firm w sytuacji płatności za towary bądź usługi, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł brutto oraz dotyczy towarów/usług z załącznika nr 15 ustawy.

Na czym polega split payment?

To rozwiązanie stosowane przy dokonywaniu płatności w relacjach firma-firma (nie dotyczy zapłaty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Nabywca wykonując przelew wskazuję kwotę brutto do zapłaty oraz kwotę VAT wynikającą z dokumentu –  bank rozksięgowuje kwotę na dwa rachunki bankowe:

  1. Na właściwy rachunek bankowy trafia kwota netto wskazana na fakturze
  2. Na oddzielny rachunek VAT trafia podatek, której wartość również wynika z faktury

I tak na przykładzie naszej firmy i sprzedaży przez naszych klientów odpadów o kodzie 160801 oraz 160803, procedura ta będzie wyglądała następująco:

Schemat dokonywania rozliczenia za odpady o kodzie 160801 i 160803

Klient dostarcza zużyte katalizatory do skupu (do siedziby głównej lub punktu jednego z naszych Partnerów – w zależności od posiadanej ilości i spełnionych wymagań). Dokonywana jest wycena towaru na podstawie realnej zawartości platyny, palladu i rodu w materiale. Przy rozliczeniu opartym o najwyższe standardy decyzja o dokonaniu sprzedaży jest prosta. Klient wystawia nam fakturę VAT. Wartością netto będzie kwota wynikająca z naszej wyceny. Kontrahent otrzymuje ją na swój rachunek bankowy (widoczny na białej liście VAT). Na podstawie wartości netto wyliczana jest wartość podatku VAT, która zostaje przeksięgowana na rachunek VAT. Kwota netto i wartość podatku VAT po zsumowaniu dają nam kwotę brutto, która stanowi całkowitą wartość transakcji. Pamiętajcie, że w cenniku ZAWSZE podajemy wartości netto! Oznacza to, że podmiotom gospodarczym wypłacamy kwotę zwiększoną o podatek VAT. Automatycznie trafia ona na oddzielne konto VAT i służy do regulowania zobowiązań podatkowych. Czy to korzystne ? Za chwilę do tego przejdziemy…

Każda firma posiada specjalny rachunek VAT wydzielony przez bank do podstawowego rachunku rozliczeniowego. Każdy dodatkowo utworzony rachunek to nowy rachunek VAT.

W związku z tym, że wynikająca z faktury wartość podatku VAT nie trafia na ogólny rachunek przedsiębiorcy, z których dokonuje on opłat, dostęp do niej jest ograniczony. Z punktu widzenia budżetu państwa jest to potrzebne – daje możliwość uszczelnienia systemu a tym samym zwiększa wpływy z tytułu podatków. Zdaniem ekonomistów ma zapewnić stabilność prowadzonej działalności, być gwarantem bezpieczeństwa podatkowego i zachowania zasad konkurencji.

Split payment z punktu widzenia przedsiębiorcy

Pod opisywaną tu metodą rozliczenia z kontrahentem padają częste zarzuty, że ogranicza ona swobodne dysponowanie kwotą podatku VAT, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Co prawda istnieje możliwość zwolnienia środków i ich wpłaty na podstawowy rachunek jednak wymagana jest tu zgoda naczelnika urzędu skarbowego. Wydawałoby się, że podzielona płatność to jedynie problem dla firm ale nie do końca tak jest. Niesie bowiem za sobą wiele ważnych korzyści, o których nieczęsto się mówi.

Środki zdeponowane na koncie VAT można bowiem przeznaczyć na zapłatę wielu zobowiązań wyszczególnionych w ustawie Prawo bankowe. Okazuje się, że opłacimy z konta VAT-owego nie tylko zobowiązania dotyczące VAT-u ale także składki ZUS, podatek dochodowy, cło, akcyzę odsetki za zwłokę, zwrot kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej i inne zobowiązania. Co prawda wartość podatku VAT i tak musimy zwrócić urzędowi skarbowemu w kolejnym miesiącu, jednak mamy tu przesunięcie czasowe i zyskujemy niejako dodatkowy czas na uregulowanie należności.

Warto wiedzieć, że dokonując zakupów towarów i usług na fakturę VAT możemy dokonać odliczenia kwoty podatku przy obliczeniu należności. Przykładowo do zapłaty mamy 10 000 zł podatku VAT, jednak po uwzględnieniu dokonanych w danym miesiącu zakupów może okazać się, że kwota podatku zostanie pomniejszona o wartość VAT wynikającą z faktur “zakupowych”, a nasza kwota do zapłaty wyniesie np. 9 200 zł.

Ponadto, przygotowano pakiet korzyści dla podmiotów stosujących metodę podzielonej płatności:

  • W stosunku do przedsiębiorców dokonujących płatności metodą split payment nie stosuje się zasady solidarnej odpowiedzialności – dotychczas zgodnie z przepisami nie tylko podmiot dostarczający towary lub świadczący usługi odpowiadał za prawidłowe uiszczenie należnego podatku. Na mocy art. 105a Ustawy o VAT nabywca towarów wyszczególnionych w załączniku nr 13 solidarnie ponosił wraz ze sprzedającym odpowiedzialność za brak wpłaty należnego skarbowi państwa podatku. Osoby, które stosują split payment uwalniają się od tejże odpowiedzialności. To bardzo ważne, że działając legalnie nie odpowiadamy za błędy drugiej strony!
  • Przedsiębiorcom stosującym split payment nie nakłada się dodatkowych zobowiązań podatkowych – w sytuacji gdy zaistnieją nieprawidłowości we wpłacie podatku, przy zwrocie nienależnej nadwyżki lub przeniesieniu nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy, organ podatkowy mógł dotychczas nałożyć dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 20%-100% wartości niewpłaconego podatku lub zaistniałej nadwyżki. Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nie zostaniemy obciążeni dodatkowymi obciążeniami w stosunku do faktury, którą uregulowaliśmy z jej udziałem;
  • Nie stosuje się także podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT – przepisy zakładają możliwość nałożenia na podatnika podwyższonej stawki odsetek, które mogą wynosić nawet 150% stawki podstawowej. Przepis ten nie dotyczy firm stosujących MPP. Jedyny warunek – co najmniej 95% zaległości podatkowych musi wynikać z faktur opłaconych tą metodą;
  • Przedsiębiorcy stosujący MPP mogą liczyć na przyspieszony zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT – standardowo termin ten wynosi 60 dni. Stosując split payment i składając odpowiedni wniosek o zwrot nadwyżki na rachunek VAT, termin ulega skróceniu aż do 25 dni;
  • Przysługuje im także możliwość obniżenia kwoty zobowiązania – tzw. skonto – w sytuacji gdy uregulujemy wszystkie nasze zobowiązania jednorazowo przed terminem wynikającym z ustawy. Warunkiem jest uiszczenie opłaty z rachunku VAT. To ile mniej zapłacimy zależy od wysokości zobowiązań oraz daty zapłaty. Istnieje nawet specjalny wzór, na podstawie którego jest to wyliczane.

Jak widać legalna sprzedaż zużytych katalizatorów z zastosowaniem obowiązującego split paymentu może być niezwykle korzystna dla sprzedającego, a współpraca z profesjonalnym przedsiębiorstwem zawsze daje gwarancje zastosowania najwyższych standardów rozliczeniowych.